rhy.fi
Vuokra ehdot

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Kontion Erä (jatkossa vuokranantaja) noudattaa lomahuoneistojen (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut vuokranantajalle sopimusehdoissa mainitun loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä vain vuokranantajan yhteyshenkilön /-henkilöiden kautta. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 14 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi).

Kun lasku on maksettu ja se näkyy vuokranantajan tilillä, vuokralaiselle toimitetaan sähköpostitse lomakohteen yhteystiedot sekä ajo- / nouto-ohja avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut loppulaskun eräpäivään mennessä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä sähköpostilla osoitteeseen kontion.era@gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle. Toimistoajan (arkisin 7.30 – 15.30) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen neljä (4) viikkoa ennen vuokrakauden alkua, suoritetut maksut palautetaan lyhentämättömänä asiakkaan tilille. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, asiakkaan suorittamasta maksusta palauteta 50 %.
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin vuokranantajalta maksamansa summa lukuun ottamatta 15% toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö, joutuu onnettomuuteen tai kuolee.

Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (vuokrahuoneistoa, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on vuokranantajalla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 25 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

VUOKRANANTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Vuokranantaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Kontion Erälle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokranantaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Lomakohteen ja avainten luovutuskellonajasta on maininta ohjeissa.

Yhteyshenkilöllä / vuokranantajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Vuokranantaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaalle kolmantena lähtöpäivän jälkeisenä arkipäivänä. Vahinkojen korvaus, sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle erikseen sovittavalla tavalla. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, vuokranantaja ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Polttopuut sisältyvät vuokraan. Polttopuiden määrää voidaan joissakin tapauksissa rajoittaa. Mahdollisesti kohteessa olevat astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit ovat vuokralaisen käytettävissä.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Lomakohteen siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä erillishintaan 100€.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon huoltajan tai omistajan kanssa.


Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei muusta ole sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava huoltajan tai omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaa (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on huoltajalla tai omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen. Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajille. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen omistajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää. Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan vuokranantajalle tai huoltajalle. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Kontion Erälle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja vuokranantaja eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai vuokranantajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

VUOKRANANTAJAN OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sopimuksen syntymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

VIRHEELLINEN HINTATIETO

Virheellinen hintatieto ei sido vuokranantajaa jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.
Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös